Om ExeoTech

I ExeoTech Invest AB (publ) (”ExeoTech”) ingår idag följande verksamheter:

ExeoTech Food Ventures AB (100 %)

ExeoTech Ventures AB (100 %)

Oak Event AB (100 %)

 

Affärsidé

ExeoTech Invest AB (publ), (”ExeoTech”) 556536-0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning
genom att förvärva, utveckla, och avyttra rörelsedrivande bolag.

ExeoTech skall i första hand investera i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag, både noterade och onoterade, inom tillverkning,
handel och logistik och med tonvikt på livsmedel.

 

Vision: Att skapa en snabbväxande, lönsam och kassaflödespositiv företagsgrupp med en stabil bas i livsmedelssektorn som möjliggör mer opportunistiska investeringar i andra sektorer och att denna kombination säkerställer en kontinuerligt konkurrenskraftig avkastning.

 

 

Mål

Att kontinuerligt uppnå en konkurrenskraftig avkastning. Med konkurrenskraftig avkastning avses en genomsnittlig
absolut totalavkastning, d v s tillväxt i substansvärde med hänsyn till utdelningar, om minst 10 % per år, över en konjunkturcykel.
ExeoTech skall dela ut minst 50 % av uppnådd avkastning i samband med avyttringar.

 

Strategi

ExeoTech skall kombinera helägda bolag med stabila kassaflöden inom livsmedelssektorn med mer opportunistiska investeringar, huvudsakligen inom, men inte begränsat till, livsmedelssektorn. Bolagets huvudfokus är att bygga upp en svensk cateringverksamhet inriktad på svensk och internationell husmanskost, mat gjord från grunden, framförallt avsedd för offentliga marknadssegmentet med skolor, äldreboende och asylboende. Tillväxten skall framförallt ske genom förvärv och lönsamhet och positivt kassaflöde uppnås genom att stordriftsfördelar uppnås. I takt med att cateringverksamheten växer och genererar kassaflöde kommer verksamheten att kompletteras med investeringar i hel- eller delägda bolag verksamma inom produktion och handel i livsmedelssektorn. Investeringar kommer att göras i mindre lokala bolag med produkter som bedöms ha exportpotential. Ett avgörande investerings-kriterium för alla förvärv där ExeoTech tar på sig ett finansieringsansvar är att deras befintliga verksamhet måste vara kassaflödespositiva.

Styrelse och ledande befattningshavare

ExeoTech Invest AB styrelse och ledning består av:

Fredrik Nygren, f 1966, styrelseordförande

Fil.kand. examen i ekonomi från Lunds Universitet. Ordförande sedan 2013 och dessförinnan VD mellan 2009 och 2012. Har tidigare arbetat som nordisk analyschef för Enskilda Securities, affärschef för Danske Securities, VD för Metzler Nordic, CIO för Drax Holding AB (publ) och VD för Svithoid Tankers AB (publ). Övriga styrelseuppdrag idag är ledamot i Swedish Lloyd Ltd, Consilium AB (publ) och La Petite Epecerie International (pte) Ltd.

Fredrik Nygren, f 1966, styrelseordförande 900 000 aktier privat samt 32 808 325 aktier via bolag
Henrik von Essen, f 1963, styrelseledamot

Civilekonom från Lunds Universitet. Ledamot sedan 2013. Till vardags VD för Hevonen Invest AB. Dessförinnan VD för ExeoTech Invest AB (publ) mellan april 2014 och augusti 2015. Har tidigare arbetat inom bank och finans bl.a. hos SEB, H&Q och Trevise. Var en av två grundare av Whitebeam Fund Marketing AB 2003 till 2013.

Henrik von Essen, f 1963, styrelseledamot 5 908 367 aktier privat samt 52 220 443 aktier via bolag
Jesper Birgemo, f 1977, styrelseledamot

2014 examen från Linnaeus Universitet. Ledamot sedan juli 2015 och nytillräde VD sedan september 2015. Dessförinnan CFO för Idemo Utbildning AB sedan 2013 och Utvecklingsansvarig för JB Kompetens AB mellan 2011 och 2013. Övriga styrelseuppdrag idag är ordförande i Sameffekt AB och ledamot i AICE AB.

Jesper Birgemo, f 1977, styrelseledamot och tillika Verkställande Direktör 36 164 525 aktier privat

Revisorer

Under extra bolagsstämma 30 September 2016 valde enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag,
Tönnerviks Horwath Revision Syd AB som revisionsbyrå och Daniel Andersson som huvudansvarig revisor.

För information om revisorn se Tönnerviks Horwath Revision AB - Crowe Horwath International

Informationspolicy

ExeoTech Invest har som policy att inte lämna någon information om, eller kommentera,
relationer till våra kunder, partners eller aktieägare.

Vår kundlista är konfidentiell.

Vi kommenterar eller lämnar ingen information utöver det som kommuniceras via NG News
eller andra officiella kanaler och har valt att endast kommunicera väsentliga händelser.
Utöver detta hänvisas till kommunikationstillfällen såsom kvartals- och/eller delårsrapporter.

ExeoTech Invest lämnar heller ingen ekonomisk information utöver den som redovisas i årsbokslut,
delårsrapporter eller annan ekonomisk rapportering via NG News.

Pressmeddelanden och Rapporter på denna hemsida publiceras upp till 15 minuter efter NG News publicering.