I ExeoTech Invest AB (publ) (”ExeoTech”) ingår idag följande verksamheter:

ExeoTech Food Ventures AB (100 %)
ExeoTech Ventures AB (100 %)
Oak Event AB (100 %)
Affärsidé

ExeoTech Invest AB (publ), (”ExeoTech”) 556536–0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall i första hand investera i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag, både noterade och onoterade, inom tillverkning, handel och logistik och med tonvikt på livsmedel.

Mål

Att kontinuerligt uppnå en konkurrenskraftig avkastning. Med konkurrenskraftig avkastning avses en genomsnittlig absolut totalavkastning, d v s tillväxt i substansvärde med hänsyn till utdelningar, om minst 10% per år, över en konjunkturcykel. ExeoTech skall dela ut minst 50% av uppnådd avkastning i samband med avyttringar.

Strategi

ExeoTech skall kombinera helägda bolag med stabila kassaflöden inom livsmedelssektorn med mer opportunistiska investeringar, huvudsakligen inom, men inte begränsat till, livsmedelssektorn.

I takt med att livsmedelsverksamheten växer och genererar kassaflöde kommer mer opportunistiska investeringar att företas inom ExeoTech Ventures, investeringar i mindre hel- eller delägda bolag verksamma inom områden där ExeoTech’s kunskap, erfarenhet och nätverk, bedöms kunna bidra positivt till de investeringar som görs. Ett avgörande investeringskriterium för dessa investeringar är att deras befintliga verksamhet är kassaflödespositivt.

Bomars Brunn

Bomars Brunn AB med tillhörande projekt avseende produktion av bordsvatten i Letsbo, Sverige. ExeoTech har sedan en tid varit delaktig i utvärdering av ett antal olika projekt rörande käll- och bordsvatten. Detta då ExeoTechs intressebolag i Vietnam La Petite Epicerie Saigon har intresse av att sälja och distribuera högkvalitativt skandinaviskt käll- och/eller bordsvatten i Vietnam och Kambodja och då framförallt till befintliga hotell och restaurangkunder.

Styrelse och ledande befattningshavare:

Fredrik Nygren
Fredrik Nygren
Styrelseordförande

F 1966. Fil.kand. examen i ekonomi från Lunds Universitet. Ordförande sedan 2013 och dessförinnan VD mellan 2009 och 2012.

Har tidigare arbetat som nordisk analyschef för Enskilda Securities, affärschef för Danske Securities, VD för Metzler Nordic, CIO för Drax Holding AB (publ) och VD för Svithoid Tankers AB (publ).

Övriga styrelseuppdrag idag är ledamot i Swedish Lloyd Ltd, Consilium AB (publ) och La Petite Epecerie International (pte) Ltd.

900 000 aktier privat samt
32 808 325 aktier via bolag

Jesper Birgemo

Jesper Birgemo
Styrelseledamot,
Verkställande Direktör

F 1977. 2014 examen från Linnaeus Universitet. Ledamot sedan juli 2015 och nytillräde VD sedan september 2015.

Dessförinnan CFO för Idemo Utbildning AB sedan 2013 och Utvecklingsansvarig för JB Kompetens AB mellan 2011 och 2013.

Övriga styrelseuppdrag idag är ordförande i Sameffekt AB och ledamot i AICE AB.

36 164 525 aktier privat

Henrik von Essen
Henrik von Essen
Styrelseledamot
F 1963. Civilekonom från Lunds Universitet. Ledamot sedan 2013. Till vardags VD för Hevonen Invest AB. Dessförinnan VD för ExeoTech Invest AB (publ) mellan april 2014 och augusti 2015.

Har tidigare arbetat inom bank och finans bl.a. hos SEB, H&Q och Trevise. Var en av två grundare av Whitebeam Fund Marketing AB 2003 till 2013.

5 908 367 aktier privat samt
52 220 443 aktier via bolag

Revisorer

Under extra bolagsstämma 30 September 2016 valde enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag, Tönnerviks Horwath Revision Syd AB som revisionsbyrå och Daniel Andersson som huvudansvarig revisor.

För information om revisorn se Tönnerviks Horwath Revision AB - Crowe Horwath International

Informationspolicy

ExeoTech Invest har som policy att inte lämna någon information om, eller kommentera, relationer till våra kunder, partners eller aktieägare.

Vår kundlista är konfidentiell.

Vi kommenterar eller lämnar ingen information utöver det som kommuniceras via NG News eller andra officiella kanaler och har valt att endast kommunicera väsentliga händelser.
Utöver detta hänvisas till kommunikationstillfällen såsom kvartals- och/eller delårsrapporter.

ExeoTech Invest lämnar heller ingen ekonomisk information utöver den som redovisas i årsbokslut, delårsrapporter eller annan ekonomisk rapportering via NG News.

Pressmeddelanden och Rapporter på denna hemsida publiceras upp till 15 minuter efter NG News publicering.

ExeoTech Invest AB (publ) är listad på Nordic MTF i Sverige med kortnamn ETIN MTF.