Riktad emission om cirka 1,8 MSEK finansierar förvärv och investeringar för fortsatt tillväxt

Riktad emission om cirka 1,8 MSEK finansierar förvärv och investeringar för fortsatt tillväxt.

KALMAR, SVERIGE, 4 juli 2017 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ).

ExeoTech har genomfört en riktad emission om 101 miljoner aktier. Emissionen tillför Bolaget cirka 1,8 MSEK. Emissionskursen är 0,018 kr, vilket motsvarar 10 dagars volymviktad aktiekurs t o m den 30 juni. Efter emissionen uppgår antalet aktier i ExeoTech till 1 030 536 496.

Emissionen genomförs för att finansiera en ny investering inom ExeoTech Ventures, en deposition avseende ett potentiellt förvärv för LPES Foods, kapacitetsinvesteringar i LPES Foods och Österhagen Glass samt för att stärka rörelsekapitalet i dessa verksamheter för att säkerställa fortsatt stark tillväxt. Styrelsens uppfattning är att i den utvecklingsfas Bolaget befinner sig måste alla investeringar vara fullt finansierade.

ExeoTech Ventures har via nyemission förvärvat cirka 30 % av ett konfektionsföretag i Vietnam. Bolaget är idag framförallt underleverantör till internationellt etablerade märken. Avsikten är att bolaget framöver skall fokusera mer på den snabbt växande vietnamesiska marknaden. Investeringen görs tillsammans med investerare med stor erfarenhet av att bedriva framgångsrik konfektionsproduktion i Vietnam.

LPES Foods är i diskussioner om förvärv av en Stockholmsbaserad livsmedelsgrossist, en verksamhet som väl kompletterar LPES Foods befintliga verksamhet och omsätter cirka 5 MSEK. För att komma vidare i denna process behöver en deposition erläggas med målsättning att affären slutförs i augusti.

Den kraftigt ökade omsättningen för framförallt LPES Foods, 1 821 % i juni, och Österhagen Glass, 95 % i juni, ställer ständigt krav på ökat rörelsekapital. Därtill finns nu även ett omedelbart behov av att investera i ytterligare lagrings- och distributionskapacitet för båda dessa verksamheter.

I en kommentar säger ExeoTechs verkställande direktör Jesper Birgemo ”Det är aldrig roligt att göra en emission när vår aktiekurs anses vara tillbakapressad. Vi har dock lärt oss den hårda vägen att det är bättre att ligga ett steg före vad gäller finansiering och att det är kostsamt att vara likviditetsmässigt pressad. I den utvecklingsfas Bolaget befinner sig kan vi inte tillåtas oss att göra nya investeringar utan att de är fullt finansierade.

De investeringsmöjligheter som nu finns till hands inom ExeoTech Ventures och LPES Foods finns idag, troligtvis inte imorgon, investeringar som vi bedömer kunna bidra väsentligt till en ökad värdetillväxt och stärka befintlig verksamhet. Den extremt starka tillväxt inom framförallt LPES Foods kan inte upprätthållas om inte rörelsekapitalet stärks samt kapacitetshöjande investeringar görs. Emissionen säkerställer detta.”

För mer information kontakta:
Fredrik Nygren, Styrelseordförande, fredrik.nygren@exeotech.se
Jesper Birgemo, VD/CEO, jesper.birgemo@exeotech.se
ExeoTech Invest AB (publ)
Tel 070-895 39 34

Om ExeoTech Invest
ExeoTech Invest AB (publ), (”ExeoTech”) 556536–0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall i första hand investera i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag, både noterade och onoterade, inom tillverkning, handel och logistik och med tonvikt på livsmedel.
ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN)

Riktad emission om cirka 1,8 MSEK finansierar förvärv och investeringar för fortsatt tillväxt