ExeoTech Invest AB offentliggör Årsredovisning 2013

ExeoTech Invest AB offentliggör Årsredovisning 2013

STOCKHOLM, SVERIGE, 2 juni 2014 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ).

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 finns tillgänglig på Bolagets hemsida och i bifogad pdf-fil.
Styrelsen vill förtydliga, enligt noteringskravet, att i revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2013 finns upplysningar av särskild betydelse.

Upplysning av särskild betydelse
Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamhet på styrelsens och verkställande direktörens uttalande, i förvaltningsberättelsen under avsnittet ”väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer”, om bolagets finansieringssituation.

Bolagets likvida medel var vid utgången av 2013 0,3 Mkr (0,0 Mkr). För att hantera kortsiktiga behov av likviditet efter 2013 års förluster har styrelsen och VD för avsikt att reducera innehavet av aktie i ASTG AB (publ). Det är också av väsentlig betydelse att de konvertibla skuldebreven, vilka vid utgången av 2013 var 18 Mkr, antingen förlängs eller konverteras till aktier.

Enligt vår bedömning är det av vikt att dessa planerade åtgärder, vid behov, genomförs för att säkerställa bolagets rörelsekapitalfinansiering och fortsatta drift.

Styrelsen
Stockholm den 2 JUNI 2014
ExeoTech Invest AB (publ)

För mer information, kontakta:
Fredrik Nygren, Styrelseordförande, fredrik.nygren@exeotech.se
Henrik von Essen, VD, henrik.vonessen@exeotech.se
ExeoTech Invest AB
Isafjordsgatan 32 B, 164 40 Kista, Sverige
www.exeotech.se
Tel: 08-705 95 00

Om ExeoTech Invest AB
ExeoTech Invest ABs (publ), (”ExeoTech”) 556536-0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall i första hand investera i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag, både noterade och onoterade, inom tillverkning, handel och logistik. Konkurrenskraftig avkastning uppnås genom att ExeoTech såsom aktiv ägare tillför kunskap och resurser som möjliggör en snabbare och säkrare värdeskapande utveckling. Med konkurrenskraftig avkastning avses en genomsnittlig absolut totalavkastning, d v s tillväxt i substansvärde med hänsyn till utdelningar, om minst 10 % per år, över en konjunkturcykel. ExeoTech skall dela ut minst 50 % av uppnådd avkastning i samband med avyttringar.

ExeoTech äger idag 33 procent av ASTG som i sin tur äger 100 procent av C2SAT communications AB, C2SAT Communications Technology AB, C2SAT Asia Pacific (Pte.) Ltd och Advanced Inertial Measurements Systems Sweden AB, (“AIMS”). ASTG är noterat på NGM MTF. Därtill har ExeoTech en ägarandel om cirka 27 procent i MRT Wind GmbH, ett bolag fokuserat på minivindkraftverk verksamt framförallt i Europa. ExeoTech äger även 100 procent av FMC Renewable Technologies AB, ett bolag som har exklusiva rättigheter till att distribuera, sälja och tillverka MRT Winds produkt, minivindkraftverket WG 100 och dess efterföljare, på följande geografiska marknader; Sydostasien, Sydkorea, Japan, Kina, Taiwan, Australien och Nya Zeeland.

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN) med Mangold som likviditetsgarant (market maker).

Bilaga:
Adobe_PDF_file_icon_32x32 ÅR_C2SAT_2013_b2886

ExeoTech Invest AB offentliggör Årsredovisning 2013
Tagged on: