Kommuniké från årsstämma, tillika första kontrollstämma, den 30 juli 2015

Kommuniké från årsstämma, tillika första kontrollstämma, den 30 juli 2015

STOCKHOLM, SVERIGE, 31 juli 2015 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ).

I torsdags, den 30 juli 2015, hölls årsstämman i ExeoTech Invest AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. För mer detaljerad information kring besluten se kallelsen och förslag till beslut som finns tillgängligt på bolagets hemsida.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2014.

Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Årsstämman fastställde styrelsens förslag att balanserad förlust överförs i ny räkning och att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret 2014.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
Årsstämman beslutade att bevilja, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, envar av styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

Arvoden till styrelse och revisorer
Årsstämman beslutade att arvode skall utgå till styrelsen om sammanlagt 140 000 kronor att fördelas med 50 000 kr till styrelsens ordförande och 30 000 kr till envar övrig styrelseledamot. Vidare beslutades att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och styrelsesuppleanter
Årsstämman beslutade, för tiden intill nästa årsstämma, omval av Jan-Axel Näsman, Henrik von Essen och Fredrik Nygren samt nyval av Jesper Birgermo. Fredrik Nygren valdes till styrelsens ordförande.

Val av revisor
Årsstämman beslutade, för tiden intill nästa årsstämma, omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisorer med auktoriserade revisorn Tobias Stråhle som huvudansvarig revisor.

Beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen
Årsstämman fattade beslut att samma principer för ersättning till bolagsledning som gällt vid föregående bolagsstämma även skall gälla fortsatt.

Prövning om bolaget skall gå i likvidation
Årsstämman beslutade i enligt med styrelsens förslag att bolaget inte skall gå i likvidation utan bolagets verksamhet skall drivas vidare.

Bolagsordningsändring (aktiekapitalgränser)
Årsstämman beslutade i enligt med styrelsens förslag om bolagsordningsändring så att det tillåtna aktiekapitalet kan uppgå till lägst 500 000 kr och högst 2 000 000 kr (§4).

Nedsättning av aktiekapital
Årsstämman beslutade i enligt med styrelsens förslag att aktiekapitalet, idag 41 789 696 kr nedsättes med 41 289 696 kr till 500 000 kr för täckning av förlust och att minskningen genomförs utan indragning av aktier.

Bolagsordningsändring (aktiekapitalgränser och gränser för antal aktier)
Årsstämman beslutade i enligt med styrelsens förslag om bolagsordningsändring så att det tillåtna aktiekapitalet kan uppgå till lägst 1 555 407,343 kr och högst 6 221 629, 370 kr (§4) samt att antalet aktier kan uppgå till lägst 65 000 000 och högst 260 000 000 (§5).

Beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Årsstämman beslutade i enligt med styrelsens förslag om att genom nyemission av aktier öka bolagets aktiekapital med högst 1 356 195,556 kr och genom nyemission högst 56 675 000 aktier enligt följande villkor:

1. Rätt att teckna aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, skall tillkomma bolagets fordringsägare.
2. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att tillgodose bolagets behov av att stärka sin balansräkning.
3. Teckning av aktier skall ske genom teckning på teckningslista senast den 8 augusti 2015. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
4. De nya aktierna emitteras till en kurs av 0,15 kr per aktie.
5. Teckningskursen för de nya aktierna motsvarar rådande kurs för bolagets aktier på marknadsplatsen NGM-MTF.
6. Betalning för tecknade aktier skall erläggas genom kvittning av fordran på bolaget senast den 8 augusti 2015. Styrelsen skall äga rätt att förlänga betalningstiden.

De nya aktierna är utdelningsberättigade från och med innevarande räkenskapsår.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatt beslut om nyemission av aktier, tecknings-optioner och/eller konvertibler.
Årsstämman fastställde styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att under tiden fram till nästa bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

För mer information kontakta:
Fredrik Nygren, Styreleordförande, fredrik.nygren@exeotech.se
Henrik von Essen, VD/CEO, henrik.vonessen@exeotech.se
ExeoTech Invest AB (publ)
Tel +46703420551

Om ExeoTech Invest ExeoTech Invest AB (publ), (”ExeoTech”) 556536-0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall i första hand investera i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag, både noterade och onoterade, inom tillverkning, handel och logistik och med tonvikt på livsmedel. ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN)

Kommuniké från årsstämma, tillika första kontrollstämma, den 30 juli 2015