ExeoTech offentliggör årsredovisning för 2015 med förtydligande av upplysning av särskild betydelse i revisionsberättelsen och grund för uttalande med avvikande mening

ExeoTech offentliggör årsredovisning för 2015 med förtydligande av upplysning av särskild betydelse i revisionsberättelsen och grund för uttalande med avvikande mening

KALMAR, SVERIGE, 29 juni 2016 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ).

Styrelsen för ExeoTech Invest AB (publ)(“ExeoTech”) vill förtydliga, enligt noteringskravet, att det i revisionsberättelsen där revisorerna tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och tillstyrker att årsstämman beviljar styrelseledamoten Jesper Birgemo ansvarsfrihet och avstyrker styrelseledamöterna Fredrik Nygren, Henrik von Essen och Jan-Axel Näsman beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret finns upplysning av särskild betydelse, uttalande med avvikande mening och anmärkningar enligt nedan.

Upplysning av särskild betydelse

Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamhet på styrelsens och verkställande direktörens uttalande i förvaltningsberättelsen under avsnittet ”väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer”, vilket rör bolagets finansieringssituation samt bolagets finansiella ställning.

Bolagets likvida medel var vid utgången av 2015 0,0 Mkr (0,0 Mkr). De kortfristiga skulderna uppgår till 17,8 Mkr och överstiger de kortfristiga fordringarna med 17,0 Mkr. För att hantera bolagets likviditetsbehov har styrelsen och VD i februari 2016 tecknat ett avtal med GEM ”Global Emerging Markets”. Avtalet innebär att bolaget, under en period om 3 år från avtalets undertecknande, har möjlighet att erhålla kapitaltillskott och likviditet om 45 Mkr. För att bolaget ska kunna erhålla kapital krävs att en bolagsstämma beslutar, eller styrelse beslut genom att utnyttja ett mandat från en bolagstämma, att genomföra riktade nyemissioner till GEM. Fram till revisionsberättelsens avlämnande har styrelsen utnyttjat ett mandat från bolagsstämma och genomfört en riktad nyemission om 21 000 000 aktier till GEM. Därigenom har bolaget erhållit 3,5 Mkr.

Av förvaltningsberättelsen och av moderbolagets finansiella ställning framgår även att det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Att moderbolagets egna kapital understiger de lagstadgade kapitaltäckningsgränserna enligt 25 kap 13§ aktiebolagen utgör ytterligare en osäkerhetsfaktor för den fortsatta driften. För att stärka den finansiella ställningen har bolaget efter räkenskapsårets utgång även genomfört kvittningsemissioner, vilket återställt aktiekapitalet. Den 30 mars 2016 har bolaget genomfört en andra kontrollstämma och lagt fram en kontrollbalansräkning som visade ett eget kapital som uppgår till det registrerade aktiekapitalet. Bolagsstämman beslutade att bolaget inte skulle likvideras.

Styrelsen och VD planerar att fortsätta använda GEM för att säkerställa det kortfristiga likviditetsbehovet samt genomföra emissioner för att stärka bolagets finansiella ställning.

Enligt vår bedömning är det av vikt att styrelsens planerade åtgärder avseende finansieringen, vid behov, genomförs för att säkerställa bolagets rörelsekapitalfinansiering och fortsatta drift.

Grund för uttalande med avvikande mening

I 8 kap. 29 § aktiebolagslagen föreskrivs att den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar samt vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen skall skötas på ett betryggande sätt. I 8 kap. 4 § föreskrivs att styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter.

Bolaget har haft brister avseende den interna kontrollen och brustit i efterlevnaden av NGM-börsens Regler för bolag vars aktier är listade på Nordic MTF. Bristerna avser i huvudsak perioden t o m september 2015. Bristerna avser upplysningar om närståendetransaktioner och insynspersoner, brister på bolagets hemsida samt brister i offentliggörande av kallelse till årsstämma. Disciplinnämnden vid NGM har med anledning av bolagets brister påfört bolaget ett vite uppgående till 300 000 kronor.

Enligt vår uppfattning faller dessa brister inom det område som enligt ovan nämnda paragraf är den verkställande direktörens och styrelsens ansvar. Vår bedömning är därför att den verkställande direktör tillika styrelseledamot Henrik von Essen, styrelseledamot tillika ordförande Fredrik Nygren samt styrelseledamot Jan-Axel Näsman åsidosatt sina skyldigheter enligt ovan nämnda lagrum på ett sätt som gör att vi inte kan utesluta att agerandet inneburit skada för bolaget.

Som en följd av de förhållanden som beskrivs i stycket ”Grund för uttalande med avvikande mening” avstyrker vi att den verkställande direktören tillika styrelseledamot Henrik von Essen, Styrelseledamot tillika ordförande Fredrik Nygren samt styrelseledamot Jan-Axel Näsman beviljas ansvarsfrihet.

Anmärkningar

Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi anmärka på att skatter och avgifter inte betalats i rätt tid. Bolaget har även restförda skatter hos Kronofogdemyndigheten. Försummelsen har inte medfört någon skada för bolaget utöver dröjsmålsräntor.

För mer information kontakta:
Fredrik Nygren, Styrelseordförande, fredrik.nygren@exeotech.se
Jesper Birgemo, VD/CEO, jesper.birgemo@exeotech.se
ExeoTech Invest AB (publ)
Tel 070-895 39 34

Om ExeoTech Invest
ExeoTech Invest AB (publ), (”ExeoTech”) 556536-0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall i första hand investera i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag, både noterade och onoterade, inom tillverkning, handel och logistik och med tonvikt på livsmedel.
ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN)

ExeoTech offentliggör årsredovisning för 2015 med förtydligande av upplysning av särskild betydelse i revisionsberättelsen och grund för uttalande med avvikande mening