ExeoTech förvärvar bordsvattenprojekt Bomars Brunn i Letsbo

ExeoTech förvärvar bordsvattenprojekt Bomars Brunn i Letsbo

KALMAR, SVERIGE, 24 januari 2017 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ).

ExeoTech har förvärvet Bomars Brunn AB med tillhörande projekt avseende produktion av bordsvatten i Letsbo, Sverige. ExeoTech har sedan en tid varit delaktig i utvärdering av ett antal olika projekt rörande käll- och bordsvatten. Detta då ExeoTechs intressebolag i Vietnam La Petite Epicerie Saigon har intresse av att sälja och distribuera högkvalitativt skandinaviskt käll- och/eller bordsvatten i Vietnam och Kambodja och då framförallt till befintliga hotell och restaurangkunder. De säkra ”egna” volymerna har dock inte bedömts som tillräckliga för att ExeoTech på egen hand våga genomföra en investering och därför har olika samarbeten utvärderats.

Projektet Bomars Brunn AB, som avser kommersiell produktion av bordsvatten baserat på egen vattentäkt i Letsbo, Sverige, har nu försäkrat sig om leveranser till en internationell aktör som är beredd att löpande ta leverans av volymer som vida överstiger projektets produktionskapacitet och detta till en prisnivå som ger positivt resultat och kassaflöde. Mot bakgrund av att projektet, som fram till idag drivits av ett antal entreprenörer, därmed får en stabil intäktsbas att utvecklas från vågar ExeoTech nu genomföra ett förvärv som ger möjlighet att med begränsad risk fortsatt utveckla ett bordsvatten.

Kommersiella leveranser från Bomars Brunn beräknas kunna inledas i augusti 2017 och bolaget bedöms initialt på årsbasis kunna omsätta cirka 12 till 14 MSEK med ett positivt resultat om cirka 1,5 till 2,5 MSEK avhängig produktmix.

Köpeskillingen uppgår till cirka 7 MSEK och erläggs med cirka 173,2 miljoner nyemitterade ExeoTech aktier som avräknats till kurs 0,041 kr, vilket motsvarar 10 dagars volymviktad aktiekurs med 10 % rabatt.

I en kommentar säger ExeoTechs verkställande direktör Jesper Birgemo ”För oss är detta en betydande investering, vår största till dags datum, och mot bakgrund av nuvarande aktiekurs och den utspädningseffekt det ger upphov till kan tyckas göras vid en icke optimal tidpunkt. Vi har dock gjort bedömningen att detta projekt är så pass intressant med tanke på att där redan nu finns en stabil intäktsbas att bygga vidare på och det faktum att andra intressenter visat stort intresse för projektet. Detta har och är för oss en mycket intensiv period där vi dels utvärderat Bomars Brunn, dels nu slutför inkråmsförvärven av Vita Delicious AB och restaurang grossisten i Skåne och med detta skapar en affärsenhet som på årsbasis beräknas omsätta cirka 20 MSEK. Med dessa förvärv på plats kommer fokus tillsvidare vara på att integrera och utveckla den portfölj av bolag vi nu har på plats.”

För mer information kontakta:
Fredrik Nygren, Styrelseordförande, fredrik.nygren@exeotech.se
Jesper Birgemo, VD/CEO, jesper.birgemo@exeotech.se
ExeoTech Invest AB (publ)
Tel 070-895 39 34

Om ExeoTech Invest
ExeoTech Invest AB (publ), (”ExeoTech”) 556536–0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall i första hand investera i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag, både noterade och onoterade, inom tillverkning, handel och logistik och med tonvikt på livsmedel.
ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN)

ExeoTech förvärvar bordsvattenprojekt Bomars Brunn i Letsbo