Kommuniké från årsstämman

Kommuniké från årsstämman

KALMAR, SVERIGE, 23 maj 2017 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ).

Idag har ordinarie årsstämma i ExeoTech Invest AB (publ) avhållits i Kalmar. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades samt VD’s anförande. För mer detaljerad information kring besluten vänligen se kallelsen och förslag till beslut som finns tillgängliga på bolagets hemsida.

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2016. Årsstämman fastställde även styrelsens förslag att årets förlust överförs i ny räkning och att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret 2016.

I VD’s anförande där det senaste året händelser beskrevs kunde också VD avslutningsvis meddela att Bomars Brunn följer uppsatt projektplan för produktionsstart i höst. Investeringar pågår och upphandling av förpackningslinjer. Anläggningen har nyligen också blivit registrerad som dricksvattenanläggning.

Årsstämman beslutade att bevilja envar av styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016 och det antecknades vidare att aktieägare som tillika varit styrelseledamot under 2016 avstått från att rösta såvitt avser ansvarsfrihet för sig själv.

Årsstämman beslutade, för tiden intill nästa årsstämma, att styrelsen skall bestå av tre (3) ledamöter utan suppleanter och att arvode skall utgå till styrelsen om sammanlagt 110 000 kronor att fördelas med 50 000 kr till styrelsens ordförande och 30 000 kr till envar övrig styrelseledamot. Vidare beslutades att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning. Årsstämman omvalde, för tiden intill nästa årsstämma, till styrelsen Henrik von Essen, Fredrik Nygren och Jesper Birgemo. Fredrik Nygren valdes till styrelsens ordförande. Stämman omvalde Tönnerviks Horwath Revision som byrå och Daniel Andersson som huvudansvarig revisor.

Årsstämman fattade beslut att samma principer för ersättning till bolagsledning som gällt vid föregående bolagsstämma även skall gälla fortsatt.

Årsstämman beslutade, med kvalificerad majoritet, att bolagsordningen ändras med följande tillägg i paragraf 3 i bolagsordningen: Bolaget ska även bedriva försäljning av administrativa tjänster till koncernbolag.

Årsstämman beslutade, med kvalificerad majoritet, att bolagsordningen ändras så att det tillåtna aktiekapitalet kan uppgå till lägst 686 275 kronor och högst 2 745 098 kronor (§ 4) och att antalet aktier kan uppgå till lägst 350 000 000 och högst 1 400 000 000 (§ 5).

Årsstämman beslutade också, med kvalificerad majoritet, att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.

För mer information kontakta:
Fredrik Nygren, Styrelseordförande, fredrik.nygren@exeotech.se
Jesper Birgemo, VD/CEO, jesper.birgemo@exeotech.se
ExeoTech Invest AB (publ)
Tel 070-895 39 34

Om ExeoTech Invest
ExeoTech Invest AB (publ), (”ExeoTech”) 556536-0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall i första hand investera i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag, både noterade och onoterade, inom tillverkning, handel och logistik och med tonvikt på livsmedel.
ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN)

Kommuniké från årsstämman