ExeoTech begär att Bolagsverket kallar till extrastämma i Facile & Co.

ExeoTech begär att Bolagsverket kallar till extrastämma i Facile & Co.

KALMAR, SVERIGE, 23 januari 2018 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ).

ExeoTech har som ägare av 25,9 % av kapitalet i Facile & Co AB, via ExeoTech Food Ventures,  i december skriftligt begärt med stöd av 7 kap § ABL och i egenskap av ägare till mer än en tiondel av aktierna i Facile att Faciles styrelse snarast skall kalla till en extra bolagsstämma för val av minoritetsrevisor samt särskild granskningsman. Bakgrunden till denna begäran var att Facile tidigare genomfört en riktad emission till VD:s eget bolag utan att emissionen godkänts av en bolagsstämma, d v s i strid med den s.k. LEO-lagen. Emissionen hade dessutom skett till en kurs som var väsentligt lägre än senast kända avslut i Facile-aktien. Betalning hade därtill gjorts genom apportegendom vars värdering kunde ifrågasättas. Emissionens fördelning mellan A- och B-aktier avvek dessutom, till tecknarens fördel, från rådande fördelning i bolaget. Därutöver framkom att VD, utan att frågan behandlats av styrelsen, höjt sin egen ersättning under 2016 med 55 %.

ExeoTech framförde därför kritik mot både emissionen och det tillvägagångssätt på vilket ersättningsnivån för VD ändrats, vilket medförde att ExeoTechs styrelserepresentant inte omvaldes på en stämma som ExeoTech förhindras från att delta.

Faciles styrelse har trots ExeoTechs begäran, via bolagets VD, låtit meddela att Facile inte har för avsikt att kalla till en extrastämma. Facile har vidare, via bolagets VD, låtit meddela att Facile aktivt kommer att förtala ExeoTech och dess företrädare på för Facile alla tillgängliga sätt, framförallt via sociala medier, tills dess ExeoTech drar tillbaka sin begäran eller avyttrar sina aktier, där Faciles VD och styrelse dessutom erbjudit sig att förvärva ExeoTechs aktier för en obetydlig summa och som motprestation skulle deras pågående aktiviteter mot ExeoTech och dess företrädare avslutas.

ExeoTech har dock valt att inte ta tillbaka sin begäran, utan återuprepat begäran, vilket medfört att ExeoTech, dess företrädrare, inklusive revisor, har under senare tid fått utstå ett kontinuerligt flöde av hot via mail. Till och med på nyårsafton fick flera av ExeoTechs företrädare mottaga hotfulla mail. Även en stor del av ExeoTechs affärskontakter har fått ta del av mail från Facile vars avsikt varit att sprida missinformation om ExeoTech och dess företrädare för att om möjligt förstöra affärsrelationer. Facile har även aktivt använt sig av inlägg på Facebookgrupper men framförallt via diverse s.k. aktiechattsidor där företrädare för Facile uppträtt under diverse pseudonymer med anspelning på pågående dispyt och vars avsikt med sina inlägg varit att försvåra och om möjligt förstöra för ExeoTech.

ExeoTechs styrelse har därför idag, trots hot från Facile att de kommer att vidta ytterligare åtgärder mot ExeoTech och dess företrädare, beslutat inlämna till Bolagsverket en begäran om att Bolagsverket i enlighet med 7 kap § ABL omedelbart kallar till extra bolagsstämma i Facile för val av minoritetsrevisor samt särskild granskningsman.

ExeoTechs styrelse kan konstatera att investeringen i Facile till dags datum inte har utvecklats såsom förväntat. Facile har ett flertal bra produkter men kommer för 2017 uppnå i stort sett samma omsättning som året 2011. Bolaget har därtill visat förlust nio av de senaste tio verksamhetsåren. ExeoTech kommer därför att nu aktivt utvärdera vilka åtgärder ExeoTech, såsom störste kapitalägare, kan vidta för att ExeoTechs investering i Facile skall utvecklas positivt.

För mer information kontakta:
Fredrik Nygren, Styrelseordförande, fredrik.nygren@exeotech.se
Jesper Birgemo, VD/CEO, jesper.birgemo@exeotech.se
ExeoTech Invest AB (publ)
Tel 070-895 39 34

Om ExeoTech Invest
ExeoTech Invest AB (publ), (”ExeoTech”) 556536–0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall i första hand investera i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag, både noterade och onoterade, inom tillverkning, handel och logistik och med tonvikt på livsmedel.
ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN)

ExeoTech begär att Bolagsverket kallar till extrastämma i Facile & Co.