Ägarförteckning för ExeoTech Invest AB (publ)

Ägarförteckning

Uppdaterad per den 31 december 2017 (*)
Aktieägare Antal aktier Andel (%)
Förskringsaktiebolaget Avanza 172 253 209 12,7
Aktie ägda av styrelse och verkställande direktör inkl. familj och bolag (*) 88 188 545 6,5
Övriga aktieägare < 9% ( cirka 2 950 aktieägare) 1 096 025 925 80,8
Totalt antal aktier 1 356 467 679 100,0

(*) Hänsyn är tagen till för Bolaget kända innehavare via kapitalförsäkring.
Pensionsbolagens innehav har inte justerats.

Ägarförteckning för ExeoTech Invest AB (publ)