”Nya” Österhagen

”NYA” ÖSTERHAGEN

KALMAR, SVERIGE, 29 november 2018 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ).

ExeoTechs styrelse har i enlighet med den nya strategin beslutat om ett antal förändringarna avseende ”Österhagen glass” som idag bedrivs i bolaget Österhagenprodukter AB.

Nuvarande verksamhet kommer att överföras till ett nytt bolag, Österhagen Glass AB, via en inkråmsöverlåtelse. Det nya bolaget, d v s Österhagen Glass AB, som samtidigt genomför en nyemission, kommer att ingå ett royaltyavtal med Österhagenprodukter AB. Detta innebär att varumärket Österhagen fortsatt kommer att ägas till 100 % av ExeoTech och den exklusivitet som omfattas av royaltyavtalet avser glass, sorbet och direkt relaterade produkter. Förändringen har ingen omedelbar resultatpåverkan.

ExeoTechs ägarandel i det nya bolaget Österhagen Glass AB kommer efter genomförd nyemission att uppgå till 40 %. Resterande 60 % kommer att ägas av anställda och strategiska partners. Eventuellt kan den nya strukturen komma att krävas ett stämmogodkännande

ExeoTech har för att säkerställa sin del i det nya bolaget genomfört en mindre riktade emission om cirka 0,25 MSEK som omfattar 75 miljoner aktier till kurs 0,003 kr.

I en kommentar säger ExeoTechs Ordförande Olle Andersson ”Österhagen har i år fördubblat sin försäljning och väsentligt förbättrat resultatet. Det är dock en bit kvar till lönsamhet och med den nya strukturen med delägande och incitamentsprogram blir det möjligt att sänka de fasta kostnaderna som i kombination med ett starkt varumärke och det där ”lilla extra” i försäljningen kommer att snabbt göra bolaget lönsamt. För ExeoTechs del innebär den nya strukturen dels royaltyintäkter på Österhagen Glass AB:s försäljning, dels en potentiell värdetillväxt aktieinnehavet i Österhagen Glass AB.”

 

För mer information kontakta:
Olle Andersson, Ordförande, olle.andersson@exeotech.se
ExeoTech Invest AB (publ)
Tel 073-745 07 27

Om ExeoTech Invest
ExeoTech Invest AB (publ), (”ExeoTech”) 556536–0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra andelar i rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall skapa värdetillväxt för sina aktieägare genom att investera i en balanserad portfölj om 10 till 15 bolag. ExeoTech skall i första hand investera i rörelsedrivande bolag verksamma inom transport & logistik, livsmedel samt företa opportunistiska investeringar i bolag verksamma inom områden där kunskap, erfarenhet och nätverk inom ExeoTechs huvudverksamheter, bedöms kunna bidra positivt.

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN)

Denna information är sådan som ExeoTech Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2018 kl. 09.30 CET.

”Nya” Österhagen