Olle Andersson utsedd till tillförordnad VD

Olle Andersson utsedd till tillförordnad VD

Jesper Birgemo har idag på egen begäran avgått som VD för ExeoTech Invest AB (publ) och lämnar samtidigt även bolagets styrelse. Olle Andersson, idag bolagets ordförande, har av styrelsen utsetts till tillförordnad VD. I och med detta övertar Fredrik Nygren rollen som styrelsens ordförande fram till en extra stämma som styrelsen avser sammankalla.

KALMAR, SVERIGE, 29 november 2018

För mer information kontakta:
Olle Andersson, VD, olle.andersson@exeotech.se
ExeoTech Invest AB (publ)
Tel 073-745 07 27

Om ExeoTech Invest

ExeoTech Invest AB (publ), (“ExeoTech”) 556536-0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra andelar i rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall skapa värdetillväxt för sina aktieägare genom att investera i en balanserad portfölj om 10 till 15 bolag. ExeoTech skall i första hand investera i rörelsedrivande bolag verksamma inom transport & logistik, livsmedel samt företa opportunistiska investeringar i bolag verksamma inom områden där kunskap, erfarenhet och nätverk inom ExeoTechs huvudverksamheter, bedöms kunna bidra positivt.

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN)

Denna information är sådan som ExeoTech Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2018 kl. 09.30 CET.

Olle Andersson utsedd till tillförordnad VD