Månadsbrev – December 2018

MÅNADSBREV – DECEMBER 2018

  • Nettoomsättningen i november justerat för avyttrade och stängda verksamheter ökade med 51 % jämfört med motsvarande period 2017.
  • LPES Group fortsätter att växa och uppnådde i november en tillväxt på 200 %. Framförallt drivet av säsongsmässig tillväxt för den vietnamesiska verksamheten.
  • Nettoomsättning t o m november justerat för avyttrade och stängda verksamheter ökade med cirka 18 % jämfört med motsvarande period 2017.
  • Nettoomsättning i november uppgår till cirka 6,3 MSEK (f.å. cirka 4,6 MSEK), 37 % högre än motsvarande period 2017.
  • Det priskrig som rått på LPES Foods huvudmarknad, Nordvästra Skåne, har stabiliserats och så även LPES Foods omsättning.
  • Vår vietnamesiska verksamhet växer starkt och är nu inne i sin högsäsong, november t o m januari. även om vi hade hoppats på lite mer i november.
  • December har börjat starkt och förväntas blir bättre än november. Mot bakgrund av detta gör vi en nedjustering av vår försäljningsprognos för helåret, från 50 – 60 MSEK till cirka 40 MSEK, vilket för befintliga verksamheter innebär en ökning med cirka 40 % mot 2017.

ExeoTech Invest – Nettoomsättning 2018

                                                             2018                 2017               Förändring

(KSEK)  nov Y-T-D nov Y-T-D nov Y-T-D
LPES Group (1)  5290,5 24210,8 1765,3 14283,1 200% 70%
ExeoTech Ventures (2) 989,0 5974,5 2808,3 14685,4 -65% -59% 
Oak Event (3)  1606,4 0%  0% 
Totalt  6279,5 30185,3 4573,6 30574,9 37% -1%
Bidrag avyttrade verksamheter  402,3 5097,1
Kvarvarande verksamheter  6279,5 30185,3 4171,3 25477,8 51% 18%
Andel av omsättningsmål 2018 (4)  15,7% 75,5% 

(1) I LPES Group ingår LPES Foods, LPE Saigon, LPES Trading, LPE Int Ltd och Österhagenprodukter
(2) I EV ingår fr.o.m jan 2018 endast rådgivnings och investeringsverksamhet.
(3) Verksamheten i Oak Event avvecklades under 2017.
(4) Omsättningsmål för 2018 är cirka 40 MSEK

Kalmar den 12 december 2018

KONTAKTINFORMATION
Olle Anderson, VD 073 – 745 07 27,
olle.anderson@exeotech.se
olleanderson@hotmail.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
ExeoTech Pressrelease 2018-12-12.pdf

ALLMÄN INFORMATION
ExeoTech Invest AB (publ), (“ExeoTech”) 556536-0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra andelar i rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall skapa värdetillväxt för sina aktieägare genom att investera i en balanserad portfölj om 10 till 15 bolag. ExeoTech skall i första hand investera i rörelsedrivande bolag verksamma inom transport & logistik, livsmedel samt företa opportunistiska investeringar i bolag verksamma inom områden där kunskap, erfarenhet och nätverk inom ExeoTechs huvudverksamheter, bedöms kunna bidra positivt.

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN).

Denna information är sådan som ExeoTech Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 december 2018 kl. 15.30 CET.

Månadsbrev – December 2018