Fullständigt beslutsunderlag inför extra stämma i ExeoTech Invest AB (publ) onsdagen den 9 januari 2019, kl. 10.00 på Norra Vägen 18, Kalmar

Fullständigt beslutsunderlag inför extra stämma i ExeoTech Invest AB (publ) onsdagen den 9 januari 2019, kl. 10.00 på Norra Vägen 18, Kalmar.

Val av revisor (punkten 8)

Styrelsens föreslår nyval av ADD + SUBTRACT AB, en fristående medlem av BKR International, och auktoriserad revisor Börje Krafft som huvudansvarig revisor.

Börje Krafft började sin revisors karriär 1991 hos Ernst & Young. 1997 blev Börje Krafft auktoriserad revisor och 1999 grundade han ADD + SUBTRACT AB som idag har över 20 anställda.

 

Förslag till bolagsordningsändring (bolagets säte) (punkt 9)

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras så att bolagets, styrelsens säte (§ 2) ändras till Stockholm.

 

Förslag till bolagsordningsändring (Aktiekapital gränser och antal aktier) (punkt 10)

 

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras så att det tillåtna aktiekapitalet kan uppgå till lägst 1 706 250 kronor och högst 6 825 000 kronor (§ 4). Styrelsen föreslår att antalet aktier kan uppgå till lägst 875 000 000 och högst 3 500 000 000 (§ 5).

 

____________________

 

Kalmar i december 2018

ExeoTech Invest AB (publ)

Styrelsen

Fullständigt beslutsunderlag inför extra stämma i ExeoTech Invest AB (publ) onsdagen den 9 januari 2019, kl. 10.00 på Norra Vägen 18, Kalmar