Riktad emission för reglering av skulder

Riktad emission för reglering av skulder

STOCKHOLM, SVERIGE, 28 JANUARI 2019 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ)

ExeoTech har genomfört en riktad emission om totalt 625 miljoner aktier till kurs 0,002 kr, vilket motsvarar den volymviktade slutkursen på NGM-MTF per den 25 januari 2019. Emissionen uppgår till cirka 1,25 MSEK. Emissionen genomförs för att reglera moderbolagets skulder och åtaganden.

Den i november 2018 beslutade och redan nu till stor del implementerade strategiändring innebärande att ExeoTech skall äga 10 till 40% i 10 till 15 bolag gör att moderbolaget inte längre har tillgång till dotterbolagens kassaflöden. Emission avser därför användas till att reglera moderbolagets skulder och åtaganden. Detta är att steg i att kunna påvisa att Bolaget med egna medel kan finansiera den närmaste tolv månaders drift, en viktigt kriterier för att Bolaget åter skall handlas på NGM-MTFs ordinarie lista och inte som nu på observationslista.

I en kommentar säger ExeoTechs VD Olle Anderson ”Vi beslutade tidigare om en strategiändring innebärande att vi skall äga 10 till 40% i 10 till 15 bolag. Beslutet fattades för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för lönsam och snabb tillväxt i Bolaget. På så sätt skapar vi stark värdetillväxt för våra aktieägare. En icke oväsentlig åtgärd för att stärka Bolagets möjligheter till att genomföra och finansiera nya investeringar är att säkerställa att Bolaget åter handlas på NGM-MTFs ordinarie lista och inte som nu på observationslista. Det är framförallt mot bakgrund av detta som den nu genomförda emissionen skall ses. Nästa steg i denna process blir att genomföra den aviserade extrastämman avseende en sammanläggning av Bolagets aktier med 1:1000 i början av mars. Kallelse till denna sker inom kort.”

För mer information kontakta:
Olle Anderson VD/CEO, olle.anderson@exeotech.se
ExeoTech Invest AB (publ)
Tel 0737-450724

Om ExeoTech Invest
ExeoTech Invest AB (publ), (”ExeoTech”) 556536–0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra andelar i rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall skapa värdetillväxt för sina aktieägare genom att investera i en balanserad portfölj om 10 till 15 bolag. ExeoTech skall i första hand investera i rörelsedrivande bolag verksamma inom transport & logistik, livsmedel samt företa opportunistiska investeringar i bolag verksamma inom områden där kunskap, erfarenhet och nätverk inom ExeoTechs huvudverksamheter, bedöms kunna bidra positivt.

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN)

Denna information är sådan som ExeoTech Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 januari 2019 kl. 09.15 CET

Riktad emission för reglering av skulder