Månadsbrev augusti

 

       Stockholm den 16 september 2019

 

MÅNADSBREV – AUGUSTI

 

 

Bäste aktieägare,

 

Arbetet med att renodla ExeoTechs struktur och att reglera gamla skulder fortsätter oavbrutet. Målsättningen är att därigenom skapa ett fokuserat och skuldfritt ExeoTech. I början på augusti har 4,0 % av aktierna i IndoKina Ventures AB (publ), det helägda vilande bolaget Kalmarna Shipping AB samt även 3,2 % av aktierna i LPE International Pte Ltd, moderbolag till La Petite Epicerie Saigon Ltd, avyttrats. Detta har givit ett positivt resultat och frigjort medel för att reglera skulder.

Arbetet med att avyttra både Bomars Brunn och Facile & Co fortgår. Styrelsens uppskattning av substansvärdet har justerats ned något sedan förra månadsbrevet med anledning av att värdet på Facile & Co och Bomars Brunn bedöms bli lägre vid en försäljning, men även en mindre justering i värdet på ReCap Moduler har gjorts. Efter dessa justeringar beräknas substansvärdet uppgå till cirka 15 MSEK. Nedan följer en uppdatering för våra två kärninnehav under augusti, d v s de innehav där vi ser störst potential och dessutom har möjlighet att arbeta med bolagen.

Augustis försäljning var väsentligt bättre än julis, en ökning med cirka 33 %, och en ökning med cirka 11 % mot samma period föregående år. En försäljningskampanj i samarbete med Bolagets två största Retail kunder i kombination med ny kapacitet för torkad frukt har stärkt försäljningen.

Torkad frukt är fortsatt den viktigaste produkten och dess andel av försäljningen i augusti var fortsatt cirka 70 %. Andelen försäljning som gick till Retail ökade till cirka 75 %. Målet är att denna andel på sikt skall reduceras till 50 % då både lönsamhet och kassaflöde är bättre för både Horeca och Direct Sales. All försäljning i augusti har gått till kunder i Vietnam och Kambodja.

I augusti har en mindre emission genomförts i LPE International Pte Ltd riktad till lokala Vietnamesiska investerare samt nyckelpersoner i Bolaget, exklusive VD. Emissionen har genomförts till en värdering i linje med den värdering som tillämpas i ExeoTechs substansberäkning. I och med denna emission har ExeoTechs ägande i LPE International Pte Ltd minskat från 38,1 % till 35.5 %.

Målsättning för helåret kvarstår, d v s att nå en omsättning om cirka 15 MSEK, exkluderat trading verksamhet, upp cirka 150 % mot föregående år.

Bolaget har inte erhållit några nya order under augusti men befinner sig nu i slutförhandlingar kring ett antal ordrar. Målsättning för helåret är fortsatt att nå en omsättning om minst cirka 15 MSEK, men detta förutsätter att nu pågaende förhandlingar slutförs under september. I augusti har en riktad nyemission genomförts, i viken ExeoTech inte deltagit. ExeoTech ägande har i och med detta minskat till 8 %. Emissionen genomfördes till en värdering marginellt under det värde som används i ExeoTechs substansberäkningen.

 

Övriga innehav, som tillsammans utgör cirka 23 % av det uppskattade substansvärdet, består av Bomars Brunn AB, 100 %, Facile & Co AB, cirka 26 %, samt ett mindre innehav i IndoKina Ventures AB (publ).

 

Med vänliga hälsningar

Olle Anderson

Verkställande Direktör

 

 

 

KONTAKTINFORMATION

Olle Anderson, VD                                                    073 – 745 07 27, olle.anderson@exeotech.se

 

ALLMÄN INFORMATION

ExeoTech Invest AB (publ), (”ExeoTech”) 556536–0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra andelar i rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall skapa värdetillväxt för sina aktieägare genom att investera i en balanserad portfölj om 10 till 15 bolag. ExeoTech skall i första hand investera i rörelsedrivande bolag verksamma inom transport & logistik, livsmedel samt företa opportunistiska investeringar i bolag verksamma inom områden där kunskap, erfarenhet och nätverk inom ExeoTechs huvudverksamheter, bedöms kunna bidra positivt.

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN).

Denna information är sådan som ExeoTech Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 september 2019 kl. 12.30 CET.

Månadsbrev augusti