Pressrelease, Fortsatt renodling

 

 

ExeoTech Invest AB (publ)

Org. nr 556536 – 0954

 

Pressrelease

8 augusti 2019
(NGM MTF:ETIN)

 

 

Fortsatt renodling – andelar i IndoKina Ventures och LPE International avyttras

 

 

STOCKHOLM, SVERIGE, 8 augusti 2019 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ).

 

ExeoTech har idag avyttrat dels aktier motsvarande 4.0 % i IndoKina Ventures AB (publ), dels Kalmarna Shipping AB. Köpare är i båda fallen Burensvik Holding AB (f.d. ExeoTech Ventures AB). Kalmarna Shipping AB är idag ett vilande bolag men där vissa tvister avseende tidigare verksamhet inom catering finns kvar. ExeoTech redovisar en mindre vinst på försäljningen. ExeoTechs ägande i IndoKina Ventures AB (publ) uppgår efter forsäljningen till cirka 7 % av kapitalet och 2 % av rösterna.

 

ExeoTech har därtill idag även avyttrat 3.2 % i LPE International Pte Ltd, moderbolag till La Petite Epicerie Saigon Ltd. Köpare är IndoKina Ventures AB (publ). ExeoTech redovisar en mindre vinst på försäljningen om cirka 0,1 MSEK och frigjord likviditet har använts för att reducera skulder. ExeoTechs ägande i LPE International Pte Ltd uppgar därefter till 38,1 %.

 

Samtliga försäljningar har skett till prisnivaer i linje med tidigare substansberäkning. Eventuellt kan affärerna kräva ett godkännande enligt den s.k. LEO-lagen och om så är fallet kommer detta att behandlas vid nästkommande bolagsstämma.

I en kommentar säger ExeoTechs VD, Olle Anderson ”Med dessa avyttringar fortsätter arbetet med att renodla vår verksamhet, stärka vår likviditet samt betala av äldre skulder. Ytterligare åtgärder krävs och jag räknar därför fortsatt med att kunna presentera fler åtgärder inom kort.”

 

För mer information kontakta:
Olle Anderson, Verkställande Direktör, olle.anderson@exeotech.se
ExeoTech Invest AB (publ)
Tel 073-745 07 27

Om ExeoTech Invest

ExeoTech Invest AB (publ), (”ExeoTech”) 556536–0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra andelar i rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall skapa värdetillväxt för sina aktieägare genom att investera i en balanserad portfölj om 10 till 15 bolag. ExeoTech skall i första hand investera i rörelsedrivande bolag verksamma inom transport & logistik, livsmedel samt företa opportunistiska investeringar i bolag verksamma inom områden där kunskap, erfarenhet och nätverk inom ExeoTechs huvudverksamheter, bedöms kunna bidra positivt.

 

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN)

 

Denna information är sådan som ExeoTech Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 augustiö 2019 kl. XX.XX CET.

Pressrelease, Fortsatt renodling