Kommunike från fortsatt stämma

 

 

ExeoTech Invest AB (publ)

Org. nr 556536 – 0954

Pressrelease

4 oktober 2019
(NGM MTF:ETIN)

 

Kommuniké från fortsatt årsstämma

 

STOCKHOLM, SVERIGE, 4 oktober 2019 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ).

Idag har fortsatt årsstämma i ExeoTech Invest AB (publ) avhållits i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. För mer detaljerad information kring besluten vänligen se kallelsen och förslag till beslut som finns tillgängliga på bolagets hemsida.

 

Eftersom årsredovisning och revisionsberättelse för 2018 inte var klara för framläggande till årsstämman beslutades

att göra det vid en ny stämma. Vid denna stämma kommer resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2018 fastställas samt beslutas om ansvarsfrihet styrelseledamöterna och verkställande direktören.

 

Stämman beslutade, för tiden intill nästa årsstämma, att styrelsen skall bestå av fyra (4) ledamöter utan suppleanter och att arvode skall utgå till styrelsen om sammanlagt 110 000kr. Vidare beslutades att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkännd räkning.

Till styrelse valdes enligt inkommet förslag, Claes Norman, Anders Hagström, Svante Brinkhagen och Bo Kinnunen. Som styrelsens ordförande valdes Svante Brinkhagen.

Stämman fattade beslut om att samma principer för ersättning till bolagsledning som gällt vid föregående bolagsstämma även skall gälla fortsatt.

 

Stämman beslutade, med kvalificerad majoritet, att bolagsordningen ändras så att det tillåtna aktiekapitalet kan uppgå till lägst 6 630 000 kronor och högst 26 520 000 kronor (§ 4). Styrelsen föreslår att antalet aktier kan uppgå till lägst 3 400 000 000 och högst 13 600 000 000(§ 5).

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler ska alla aktieägare ha företrädesrätt att teckna nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i förhållande till den andel av aktiekapitalet som deras aktie utgör, oberoende av aktieslag (lika företrädesrätt) Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antalet aktier av samma slag som finns redan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Stämman beslutade också, med kvalificerad majoritet, om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt öka bolagets aktiekapital med högst 3 217 500 kronor genom nyemission av högst 1 650 000 000 aktier till en högsta emissionslikvid om 3 300 000 kronor. Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ett begränsat antal på förhand vidtalade fordringsägare. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen är en del av en framförhandlad finansieringslösning med ett antal fordringsägare som är till nytta för bolaget. Teckning av aktier ska ske genom teckning på teckningslista senast den 4 oktober 2019. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden. De nya aktierna emitteras till en kurs 0,002 kr. Betalning för tecknade aktier ska erläggas senast den 4 oktober 2019 genom kvittning av fordran. Styrelsen ska äga rätt att förlänga betalningstiden.

Stämman beslutade också, med kvalificerad majoritet, att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Den nya styrelsen kommer så fort som möjligt att återkomma med avsiktsförklaring.

 

 

För mer information kontakta:
Olle Anderson, Verkställande Direktör, olle.anderson@exeotech.se
ExeoTech Invest AB (publ)
Tel 073-745 07 27

Om ExeoTech Invest

ExeoTech Invest AB (publ), (”ExeoTech”) 556536–0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra andelar i rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall skapa värdetillväxt för sina aktieägare genom att investera i en balanserad portfölj om 10 till 15 bolag. ExeoTech skall i första hand investera i rörelsedrivande bolag verksamma inom transport & logistik, livsmedel samt företa opportunistiska investeringar i bolag verksamma inom områden där kunskap, erfarenhet och nätverk inom ExeoTechs huvudverksamheter, bedöms kunna bidra positivt.

 

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN)

Kommunike från fortsatt stämma