Author: ExeoTech

Fullständigt beslutsunderlag inför extra stämma i ExeoTech Invest AB (publ) onsdagen den 9 januari 2019, kl. 10.00 på Norra Vägen 18, Kalmar

Fullständigt beslutsunderlag inför extra stämma i ExeoTech Invest AB (publ) onsdagen den 9 januari 2019, kl. 10.00 på Norra Vägen 18, Kalmar. Val av revisor (punkten 8) Styrelsens föreslår nyval av ADD + SUBTRACT AB, en fristående medlem av BKR International, och auktoriserad revisor Börje Krafft som huvudansvarig revisor. Börje Krafft började sin revisors karriär 1991 hos Ernst & Young. 1997 blev Börje Krafft auktoriserad revisor och 1999 grundade han ADD + SUBTRACT AB som idag har över 20 anställda.   Förslag till bolagsordningsändringLäs mer

ExeoTech implementerar den nya strategin

ExeoTech implementerar den nya strategin ExeoTech Invest AB (publ). ExeoTech har idag avyttrat aktier i LPE International Pte Ltd, ägarbolag till La Petite Epicerie Saigon Ltd, till IndoKina Ventures AB (publ) motsvarande 5,0 % av utestående aktier. Köpeskillingen uppgår till cirka 0,4 MSEK och ger upphov till en mindre reavinst. Efter denna avyttring uppgår ExeoTechs ägande i LPE International Pte Ltd till cirka 45 %. LPE International Pte Ltd är med detta inte längre ett dotterbolag till ExeoTech utan ettLäs mer

Månadsbrev – December 2018

MÅNADSBREV – DECEMBER 2018 Nettoomsättningen i november justerat för avyttrade och stängda verksamheter ökade med 51 % jämfört med motsvarande period 2017. LPES Group fortsätter att växa och uppnådde i november en tillväxt på 200 %. Framförallt drivet av säsongsmässig tillväxt för den vietnamesiska verksamheten. Nettoomsättning t o m november justerat för avyttrade och stängda verksamheter ökade med cirka 18 % jämfört med motsvarande period 2017. Nettoomsättning i november uppgår till cirka 6,3 MSEK (f.å. cirka 4,6 MSEK), 37 %Läs mer

Kallelse till extrastämma 2018

Kallelse till extrastämma 2018 Aktieägarna i ExeoTech Invest AB (publ), org.nr 556536-0954, kallas härmed till extrastämma onsdagen den 9 januari 2019 kl. 10.00 på Norra Vägen 18, 392 34 Kalmar. Registrering till stämman börjar kl. 09.00. A. RÄTT TILL DELTAGANDE VID ÅRSSTÄMMAN Registrering och anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 2 januari 2019, dels anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 2 januari 2019,Läs mer