Finansiell information

Kommuniké från årsstämman

Kommuniké från årsstämman KALMAR, SVERIGE, 8 juni 2018 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ). Idag har ordinarie årsstämma i ExeoTech Invest AB (publ) avhållits i Kalmar. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. För mer detaljerad information kring besluten vänligen se kallelsen och förslag till beslut som finns tillgängliga på bolagets hemsida. Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2017. Årsstämman fastställde även styrelsens förslag att årets förlust överförs i ny räkningLäs mer

Kallelse till årsstämma 2018

Kallelse till årsstämma 2018 Aktieägarna i ExeoTech Invest AB (publ), org.nr 556536–0954, kallas härmed till årsstämma fredagen den 8 juni 2018 kl. 10.00 på Norra Vägen 18, 392 34 Kalmar. Registrering till årsstämman börjar kl. 09.00. A. RÄTT TILL DELTAGANDE VID ÅRSSTÄMMAN Registrering och anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 1 juni 2018, dels anmäla sig till bolaget senast fredagen den 1 juni 2018,Läs mer