Finansiell information

Kallelse till årsstämma 2018

Kallelse till årsstämma 2018 Aktieägarna i ExeoTech Invest AB (publ), org.nr 556536–0954, kallas härmed till årsstämma fredagen den 8 juni 2018 kl. 10.00 på Norra Vägen 18, 392 34 Kalmar. Registrering till årsstämman börjar kl. 09.00. A. RÄTT TILL DELTAGANDE VID ÅRSSTÄMMAN Registrering och anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 1 juni 2018, dels anmäla sig till bolaget senast fredagen den 1 juni 2018,Läs mer

Ägarförteckning för ExeoTech Invest AB (publ)

Uppdaterad per den 31 december 2017 (*) Aktieägare Antal aktier Andel (%) Förskringsaktiebolaget Avanza 172 253 209 12,7 Aktie ägda av styrelse och verkställande direktör inkl. familj och bolag (*) 88 188 545 6,5 Övriga aktieägare < 9% ( cirka 2 950 aktieägare) 1 096 025 925 80,8 Totalt antal aktier 1 356 467 679 100,0 (*) Hänsyn är tagen till för Bolaget kända innehavare via kapitalförsäkring. Pensionsbolagens innehav har inte justerats.