Finansiell information

Ägarförteckning för ExeoTech Invest AB (publ)

Uppdaterad per den 31 december 2017 (*) Aktieägare Antal aktier Andel (%) Förskringsaktiebolaget Avanza 172 253 209 12,7 Aktie ägda av styrelse och verkställande direktör inkl. familj och bolag (*) 88 188 545 6,5 Övriga aktieägare < 9% ( cirka 2 950 aktieägare) 1 096 025 925 80,8 Totalt antal aktier 1 356 467 679 100,0 (*) Hänsyn är tagen till för Bolaget kända innehavare via kapitalförsäkring. Pensionsbolagens innehav har inte justerats.