Pressrelease

Kallelse till extra bolagsstämma den 1 april 2019

Kallelse till extra bolagsstämma Aktieägarna i ExeoTech Invest AB (publ), org.nr 556536–0954, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 1 april 2019 på Engelbrecktsplan 2, Stockholm. Registrering till stämman börjar kl. 09.00. RÄTT TILL DELTAGANDE VID ÅRSSTÄMMAN Registrering och anmälan Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 25 mars dels anmäla sig till bolaget senast måndagen den 25 mars 2019 under adress ExeoTech Invest AB, “Stämma”, 114Läs mer

Riktad emission för reglering av skulder

Riktad emission för reglering av skulder STOCKHOLM, SVERIGE, 28 JANUARI 2019 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ) ExeoTech har genomfört en riktad emission om totalt 625 miljoner aktier till kurs 0,002 kr, vilket motsvarar den volymviktade slutkursen på NGM-MTF per den 25 januari 2019. Emissionen uppgår till cirka 1,25 MSEK. Emissionen genomförs för att reglera moderbolagets skulder och åtaganden. Den i november 2018 beslutade och redan nu till stor del implementerade strategiändring innebärande att ExeoTech skall äga 10Läs mer

Styrelsen föreslår en sammanläggning av aktien 1:1000

Styrelsen föreslår en sammanläggning av aktien 1:1000 KALMAR, SVERIGE, 16 januari 2019 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ). ExeoTechs styrelse har idag beslutat föreslå en sammanläggning av Bolagets aktier 1:1000. Detta då kursen måste justeras i enlighet med marknadsplatsens regelverk samt att antalet aktier i Bolaget och nuvarande aktiekurs hämmar handeln i Bolagets aktier. Kallelse till en extra stämma kommer att ske inom kort. I en kommentar säger ExeoTechs VD Olle Anderson ” Detta är en av fleraLäs mer