Pressrelease

Kallelse till årsstämma 2017

Kallelse till årsstämma 2017 Aktieägarna i ExeoTech Invest AB (publ), org.nr 556536–0954, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 23 maj 2017 kl. 10.00 på Norra Vägen 18, 392 34 Kalmar. Registrering till årsstämman börjar kl. 09.00. A. RÄTT TILL DELTAGANDE VID ÅRSSTÄMMAN Registrering och anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 17 maj 2017, dels anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 17 maj 2017,Läs mer

Förvärv av Mormor Magdas rörelse och riktad emission om cirka 1,7 MSEK.

Förvärv av Mormor Magdas rörelse och riktad emission om cirka 1,7 MSEK. KALMAR, SVERIGE, 18 april 2017 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ). ExeoTech har ingått avtal om att förvärva rörelsen (inkråmet) i Mormor Magdas Därproducerade Mat och Glass AB i Taberg (”Mormor Magdas”) för cirka 1,35 MSEK. Av köpeskillingen erläggs cirka 0,9 MSEK kontant vid tillträdet den 1: a maj och resterande cirka 0,35 MSEK amorteras över 5 år. Därtill erhåller säljaren en royalty om 2,5 %Läs mer

ExeoTech har återköpt cirka 90 % av utestående konvertibel KV 5

ExeoTech har återköpt cirka 90 % av utestående konvertibel KV 5 KALMAR, SVERIGE, 5 april 2017 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ). Den 1: a februari 2017 lanserades ett erbjudande till kontant återköp av utestående konvertibellån KV 5. Ett erbjudande som innebar att innehavare av KV 5 erhåller kontant betalning för nominellt lånebelopp samt upplupen ränta. Totalt omfattade erbjudandet cirka 0,8 MSEK.  Till dags datum har ExeoTech erhållit och kontant återköpt KV5 för cirka 0,7 MSEK, d vLäs mer