Affärsområden

ExeoTech Food Ventures AB ( 100% )

ExeoTech Food Ventures (”EFV”) affärsidé är att investera i och utveckla hel- eller delägda bolag inom livsmedelsproduktion och handel som kännetecknas av ett starkt lokalt varumärke baserat på kvalité, lokal särprägel, driven ledning, entreprenörskap, och framförallt en uppskattad exportpotential. Målsättningen är att skapa en portfölj av bolag där synergier mellan bolagen skapar ett väsentligt mervärde. En viktig del av affärsidén är att uppnå en accelererad tillväxt i portföljbolagen genom att kombinera dels produktion, handel och distribution, dels ha en etablerad distribution i Norden, i första hand Sverige, kombinerat med etablerad distribution i Sydostasien och då i första hand i Vietnam. Denna kombination innebär att produkter och varumärken som tidigare bara varit lokala och därmed verkat på en begränsad marknad få tillgång till väsentligt större geografiska marknader och på så sätt kan uppnå en exceptionell tillväxt.

Vid utgången av 2016 ingår LPE Saigon AB (60 %), The LPES Trading Company (pte) Ltd (60 %), La Petite Epicerie International (pte) Ltd (40 %), Österhagenprodukter AB (100 %), LPES Foods AB (100 %) samt Facile & Co AB (26 %) i EFV.

I EFV ingår idag följande verksamheter, Österhagenprodukter AB (100 %), LPES Foods AB (100 %), LPE Saigon AB (60 %), The LPES Trading Company (pte) Ltd (60 %), La Petite Epicerie International (pte) Ltd (49,9 %), samt Facile & Co AB (26 %) och Saigon Natural Foods Ltd (15 %).

Idag ingår följande verksamheter i ExeoTech Food Ventures:

» Österhagenprodukter AB (100 %)
osterhagenglass.se

Österhagenprodukter AB tillverkar glass, sorbet och frusen yoghurt, en prisbelönt ekologisk kvalitetsprodukt med starkt varumärke, om än idag främst lokalt. Bolaget förvärvades i mars 2016. Under 2016 har produktion, inköp, produkter, kunder, distribution och framförallt positionering setts över. Först 2017 har planerade marknadsaktiviteter kunnat påbörjas.

» La Petite Epicerie International (pte) Ltd (49,9 %)
www.lpesaigon.com

La Petite Epicerie International (pte) Ltd äger 100 % av La Petite Epicerie Saigon Ltd (”LPES”), ett vietnamesiskt bolag, som producerar och säljer sylt, honung, och torkad frukt. Därutöver marknadsförs och säljs ekologiskt te och frystorkad frukt som produktmässigt tillhör LPES Trading Pte Ltd. Under 2016 utgjorde lokal försäljning, d v s Vietnam (även inräknat Kambodja) 75 % av omsättning och resterande 25 % av export. Försäljningstillväxten under 2017 drivs dels av ökad försäljning lokalt men även ökad export till följd av framgångar i framförallt Hong Kong och Syd Korea. Under fjärde kvartalet 2016 inleddes egen försäljning till hotell och restauranger i Vietnam något som tidigare hanterats av en extern distributör. Redan efter en månad hade den egna försäljningsorganisationen uppnått högre försäljning än vad den tidigare distributören uppnått under tidigare tre kvartal 2016. Denna utveckling har sedan dess förstärkts ytterligare och under inledning av 2017 har ytterligare rekryteringar av säljare gjorts samt ett eget säljkontor och lager etablerats i Hanoi.

» LPES Foods AB (100 %)
www.lpesfoods.se

LPES Foods AB består av grossiströrelsen i MBN Trading, som förvärvades i mars 2016 och som omfattar framförallt högkvalitativa grekiska kolonialvaror, och den i februari 2017 förvärvade rörelsen i Zerda Trading, en restauranggrossiströrelse baserad i Helsingborg. Hela verksamheten har därefter bytt namn till LPES Foods AB. Av innevarande års försäljning kommer huvuddelen från verksamheten i Helsingborg. Investeringar i utökad fryskapacitet, lagringskapacitet för kolonialvaror samt bilpark ger verksamheten möjlighet till bättre inköp, breddad produktportfölj och därmed ökad merförsäljning till redan befintliga kunder. Nya produkter beräknas även kunna bidra till ökad försäljning. Under innevarande år utökas även verksamheten i Stockholm, dels genom att grekiska produkter börja saluföras, och inte bara de vietnamesiska, dels att produktutbudet framöver också anpassas till bearbetning av restauranger. Försäljningsinsatsen utökas även i Göteborg där tyngdpunkten till dagsdatum legat på grekiska produkter till butiker. Detta förändras under året till att dels omfatta hela produktutbudet dels att produktutbudet anpassas till bearbetning av restauranger.

» LPE Saigon AB (60 %)
www.lpes.se

LPE Saigon AB har ett exklusivt distributionsavtal med La Petite Epicerie Saigon Ltd (”LPES”) om att vara exklusiv distributör för LPES produkter i norra Europa samt innehar ”right of first refusal” för vissa större kontinentaleuropeiska marknader. Verksamheten påbörjades vid årsskiftet 2015/2016. Marknadsföring och bearbetning av kunder påbörjades i Sverige som första marknad under våren 2016. Avsikten är att under 2018 även etablera produkterna i Danmark och Storbritannien genom avtal med lokala distributörer.

» The LPES Trading Company Pte Ltd (60 %)
www.lpes-trading.com

The LPES Trading Company Pte Ltd, Singapore, (”LPES Trading”), identifierar starka lokala livsmedelsproducenter i de forna Indokina och tillsammans med dessa ta fram egna produkter, framförallt ekologiska, där Bolaget har rätt att, enligt royaltyavtal, sälja eget framtagna produkter under La Petite Epicerie Saigon’s varumärke så länge de uppfyller uppställda kvalitets kriterier. I dagsläget producerar, via underleverantör, och säljer LPES Trading ekologiskt te och ekologisk frystorkad frukt. LPES Trading undersöker kontinuerligt möjligheten att utöka utbudet med ytterligare ekologiska produkter.

» Facile & Co AB (26 %)
www.facile.se

Facile & Co AB, är en mindre svensk sprittillverkare som innehar en portfölj av högkvalitativa produkter och varumärken. Facile har utvecklat och äger varumärken Seriously vodka, Imagin gin, Noble Selected mörk och ljus rom, Facile punsch, Trosa punsch och Ostindia 1733 arrak. I stort sett samtliga produkter har vunnit prestigefyllda utmärkelser. Försäljningen utvecklades positivt under 2016, ett resultat av en lyckad lansering av Noble Selected ljus rom hos Systembolaget. Utöver aktieinnehavet i Facile innehar ExeoTech Food Ventures de exklusiva rättigheterna att tillverka, marknadsföra och sälja Seriously Vodka i Sydostasien, Kina och Mellan Östern samt ett befintligt lager av Seriously Vodka och Imagin Gin.

» Saigon Natural Food Ltd (15 %)
www.saigonnaturalfood.com

Saigon Natural Food Ltd, ett vietnamesiskt bolag bildat 2016, arbetar nära La Petite Epicerie Saigon Ltd, och har som affärsidé att identifiera och verifiera de bästa livsmedelsproducenterna i Vietnam genom sitt nätverk av agronomer och livsmedelsingenjörer. Genom att verka kompromisslöst och samtidigt ha kunskap och resurser för att kunna göra kontroller i alla led fram till färdig produkt skall SNF såsom exportör av livsmedel från Vietnam vara garant för att de produkter som SNF lanserar är naturliga och av hög kvalité. Bolaget lanserar just nu sina första produkter, bl.a. kokosvatten och kokosmjölk.

 

 

ExeoTech Ventures AB ( 100% )

ExeoTech Ventures (”EV”) affärsidé är att företa opportunistiska investeringar i mindre hel- eller delägda bolag verksamma inom områden där ExeoTech’s kunskap, erfarenhet och nätverk, bedöms kunna bidra positivt. Kriterier för de investeringar ExeoTech Ventures gör är att ett bestämmande inflytande uppnås, att bolaget skall ha en färdig produkt eller tjänst och att det inte finns behov av ytterligare investeringar i teknikutveckling och att strategiskt fokus ligger på att expandera säljkanaler. ExeoTech Ventures investeringshorisont är tre till fem år. Avsikten är att portföljbolagen därefter skall avyttras eller delas ut till ExeoTech’s aktieägare om det bedöms vara fördelaktigt. Ett avkastningskrav om 26 % per år åsätts portföljbolagens värdeutveckling.

Till dags datum har endast två investeringar genomförts, Sameffekt AB (100 %) samt en andel i ett mindre investmentbolag med fokus på investeringar inom transport och logistik. I ett första skede har aktier motsvarande en ägarandel om cirka 3,7 % förvärvats med option att förvärva upp till cirka 12,5 %. Köpeskillingen för aktierna uppgick till cirka 1,5 MSEK. Därutöver bedriver EV även finansiell rådgivning och handel i vissa finansiella instrument.

 

 

Kalmarnar Shipping AB ( 100% )