Månadsbrev – Januari 2019

MÅNADSBREV – JANUARI 2019

  • Nettoomsättningen i december justerat för avyttrade och stängda verksamheter (beräknat på samma sätt som tidigare månader) ökade med 142 % jämfört med motsvarande period 2017.
  • LPES Group fortsätter att växa och uppnådde i december en tillväxt på 325 %. Framförallt drivet av den vietnamesiska verksamheten.
  • Nettoomsättning för helåret justerat för avyttrade och stängda verksamheter ökade med cirka 34 % jämfört med motsvarande period 2017.
  • Nettoomsättning i december uppgår till cirka 9,8 MSEK (f.å. cirka 4,4 MSEK), 120 % högre än motsvarande period 2017.
  • Den vietnamesiska verksamheten har fortsatt att växa starkt. December var exceptionellt stark då även slutfakturering av s.k. ”consigment” leveranser tidigare under året gjorts i december.

Nättoomsättning 2018

KONTAKTINFORMATION

Olle Anderson, VD
073 – 745 07 27, olle.anderson@exeotech.se

 

ALLMÄN INFORMATION

ExeoTech Invest AB (publ), (”ExeoTech”) 556536–0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra andelar i rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall skapa värdetillväxt för sina aktieägare genom att investera i en balanserad portfölj om 10 till 15 bolag. ExeoTech skall i första hand investera i rörelsedrivande bolag verksamma inom transport & logistik, livsmedel samt företa opportunistiska investeringar i bolag verksamma inom områden där kunskap, erfarenhet och nätverk inom ExeoTechs huvudverksamheter, bedöms kunna bidra positivt.

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN).

Denna information är sådan som ExeoTech Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 december 2018 kl. 12.30 CET.

Månadsbrev – Januari 2019