Styrelsens första avsiktsförklaring

 

 

 

Pressrelease

ExeoTech Invest AB (publ)

Org. nr 556536 – 0954

 

Pressrelease

9 oktober 2019
(NGM MTF:ETIN)

 

Nya styrelsens första avsiktsförklaring i Exeotech.

 

Styrelsen meddelade i pressrelease den 4 oktober 2019 att återkomma med en med en avsiktsförklaring för Bolaget.

 

Efter en första genomlysning av Bolaget har styrelsen beslutat om att följande aktiviteter ska genomföras. Syftet med alla aktiviteter är återställa bolagets finansiella styrka, marknadens förtroende, skapa intäkter samt återskapa och bygga långsiktiga värden för våra aktieägare.

 

Vi kommer allra först verka för att det kommer att finnas en Årsredovisning framme inom fyra till sex veckor.

 

För att säkerställa bolagets balansräkning kommer det att bedrivas ett mycket aktivt arbete med att göra bolaget skuldfritt. Detta är en förutsättning för att skapa en grundläggande ekonomisk stabilitet och trovärdighet mot marknaden och Bolagets intressenter.

 

De bolag som ingår kommer att genomlysas snarast för att se om dom har en tillväxtpotential som förväntas samt därigenom möjlighet att bidra med likviditet och som ett långsiktigt portföljbolag. Om de inte håller måttet kan de bli föremål för avyttring.

 

De bolag som är intressanta skall förutom att de har en bra tillväxtpotential även kunna skapa likviditet i Exeotech Invest AB. Detta är en förutsättning för att kunna betala driften utan att göra allt för många emissioner samt att kunna göra framtida förvärv och bygga upp bolagsportföljen.

 

Det absolut viktigaste arbetet är att hitta en partner med tydlig tillväxtpotential och en stark resultat- och balansräkning som kan skapa ett ”nytt” mycket stabilt och långsiktigt bolag.

 

Exeotech Invest har något som är mycket attraktivt på marknaden, ett stort underskott samt en börsplats. För bolag som har stora vinster samt har behov av extern finansiering genom att verka i en noterad miljö är detta ett mycket attraktivt alternativ.

 

Arbetet med att hitta en partner till bolaget är i full gång och vi har stora förhoppningar att vi skall lyckas hitta en sådan. Lyckas vi med detta blir Exeotech Invest ett helt annat bolag med en stabilitet, förutsägbarhet och ekonomisk styrka som kommer att skapa ”riktiga” mervärden för aktieägarna.

 

Vi kommer att hålla bolagets aktieägare löpande informerade om hur arbetet fortskrider genom de etablerade kanalerna.

 

 

För mer information kontakta:
Olle Anderson, Verkställande Direktör, olle.anderson@exeotech.se
ExeoTech Invest AB (publ)
Tel 073-745 07 27

Om ExeoTech Invest

ExeoTech Invest AB (publ), (”ExeoTech”) 556536–0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra andelar i rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall skapa värdetillväxt för sina aktieägare genom att investera i en balanserad portfölj om 10 till 15 bolag. ExeoTech skall i första hand investera i rörelsedrivande bolag verksamma inom transport & logistik, livsmedel samt företa opportunistiska investeringar i bolag verksamma inom områden där kunskap, erfarenhet och nätverk inom ExeoTechs huvudverksamheter, bedöms kunna bidra positivt.

 

Styrelsens första avsiktsförklaring