Protokoll från stämma 20191227

Bolagsstämma i 556536-0954 ExeoTechInvest

fredagen den 27 december 2019 kl 10.00 i Nybrogatan Business Centre,                            lokalen Skeppet, Nybrogatan 34 i Stockholm

 

 

 

 

Närvarande:                  Svante Brinkhagen, ordförande

Göran Andersson

Gunnar Ek

Bo Kinnunen

Claes Norman

Janne Stenberg

 

 

 

 

 1. Öppnande

Styrelsens ordförande Svante Brinkhagen

förklarades stämman öppnad.

 

 1. Val av ordförande och protokollförare

Valdes Svante Brinkhagen till ordförande och protokollförare.

 

 1. Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes röstlängd enligt bilaga.

 

 1. Godkännande av dagordning

Godkändes styrelsens förslag till dagordning.

 

 1. Val av personer att justera protokollet

Valdes Göran Andersson och Gunnar Ek att justera protokollet.

 

 1. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse utgick 29 november 2019 på hemsidan, BeQuoted och i Post- och Inrikes Tidningar. I Svenska Dagbladet infördes 2019-11-29

information om att kallelse införts i Post- och Inrikes Tidningar.

 

 1. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

Framlades och presenterades rubricerade dokument för räkenskapsåret 2018 av styrelseledamoten Bo Kinnunen.

 

 1. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Beslutades fastställa resultat- och balansräkning, samt koncernresultat-räkning och koncernbalansräkning för 2018. 2 000 001 röster av närvarande 1 357 444 557 var emot beslutet.

 

 1. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

Beslutades disponera bolagets resultat för 2018 enligt den fastställda balansräkningen enligt styrelsens förslag. 2 000 001 röster av närvarande 1 357 444 557 var emot beslutet.

 

 1. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna samt verkställande direktören

                  Beslutades om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande                 direktörer enligt följande:

 • Henrik von Essen, styrelseledamot hela året 2018. För ansvarsfrihet 0 röster, emot ansvarsfrihet 179 394 557 röster.
 • Fredrik Nygren, styrelseledamot hela året 2018. För ansvarsfrihet 0 röster, emot ansvarsfrihet 179 394 557 röster.
 • Jesper Birgemo, styrelseledamot och verkställande direktör 1 januari – 31 november 2018. För ansvarsfrihet 167 394 556 röster. Emot ansvarsfrihet 12 000 001 röster.
 • Olof Anderson, styrelseledamot 6 juni – 31 december 2018, verkställande direktör 1 – 31 december 2018. För ansvarsfrihet 177 394 556 röster. Emot ansvarsfrihet 2 000 001 röster.

Det noteras att Göran Andersson ej deltog som fullmaktshavare för Burensvik Holding AB eftersom han inte som ombud kan rösta i ansvarsfrågan för sig själv eller den han företräder.

 

 1. Styrelsens förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i Österhagenprodukter AB och en 40% ägarandel i Österhagen Glass AB.

Stämman godkände överlåtelsen av samtliga aktier i Österhagenprodukter AB, där ingick även ägandet om 40 % i Österhagen Glass AB, till Burensvik Holding AB (f.d. ExeoTech Ventures AB).

Godkännandet söktes för att det bland Burensvik Holdings aktieägare bland annat ingår IndoKina Ventures AB (publ) där även vissa styrelse-medlemmar i ExeoTech Invest ingick i styrelsen. De ingår således inte i Burensvik Holdings styrelse och har inget direkt ägande i Burensvik Holding.

Köpeskillingen motsvarar både bokfört och uppskattat värde i Exeotechs substansvärdering.

Transaktionen ger ett nettolikviditetstillskott.

ExeoTech Invest styrelse har bedömt att med de begränsade resurser ExeoTech Invest arbetar med så är inte utväxlingen tillräcklig för ett innehav som inte utgjort mer än cirka 3 % av substansvärdet

 

 1. Styrelsens förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i LPE International Pte Ltd.

                  Stämman godkände överlåtelsen av aktier motsvarande 3,2 % av aktierna i LPE International Ltd, moderbolag till La Petite    Epicerie Saigon Ltd, till IndoKina Ventures AB (publ).

Godkännande söktes för att det i styrelsen för IndoKina Ventures AB (publ)    ingick vissa styrelsemedlemmar i ExeoTech Invest styrelse.

Aktierna har värderats till samma nivå som senast kända genomförda aktieöverlåtelse i LPE International Pte Ltd. Transaktionen innebär att ExeoTech Invest kan realisera ett positivt resultat samt reglera ExeoTech Invests utestående skuld till IndoKina Ventures.

.

 1. Stämmans avslutande

Förklarades stämman avslutad.

 

 

 

 

 

 

Stockholm dag som ovan

 

 

 

Svante Brinkhagen

Ordförande

 

 

 

Justeras

 

 

 

Göran Andersson                            Gunnar Ek

Protokoll från stämma 20191227