LPES i Vietnam blir dotterbolag – Förvärv finansieras genom riktad emission

LPES i Vietnam blir dotterbolag – Förvärv finansieras genom riktad emission

KALMAR, SVERIGE, 18 september 2017 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ).

ExeoTech har via nyemission förvärvat ytterligare cirka 10 % av LPE international Ltd, ägarbolag till La Petite Epicerie Saigon Ltd (”LPES”). ExeoTechs ägarandel uppgår därefter till cirka 60 %, vilket innebär att LPES blir dotterbolag till ExeoTech och konsolideras av ExeoTech från och med oktober 2017.

LPES beräknas i år omsätta cirka 9 MSEK (f.å. cirka 2 MSEK). Bolaget har idag en orderingång på framförallt torkad frukt från befintliga kunder som kraftigt överstiger befintlig kapacitet. LPES fortsätter därför att investera i utökad produktionskapacitet och i november kommer kapaciteten för produktion av torkad frukt att fördubblas. Arbete är redan igång för att ytterligare utöka kapaciteten under våren 2018.

ExeoTech har även förvärvat ytterligare 30 % av LPES Trading Co. Pte Ltd och äger nu 90 % av bolaget. I och med detta kommer LPES Tradings nuvarande verksamhet och produkter, d v s ekologiskt te och frystorkad frukt, att föras över till LPES och LPES Trading namnändras till LPES Foods (Asia Pacific) Ltd. Avsikten är att i LPES Foods (Asia Pacific) samla den växande livsmedelsgrossistverksamhet som idag bedrivs på Nya Zeeland men även i Kambodja och Vietnam i en gemensam grupp.

ExeoTech har även förvärvat ytterligare 10 % av LPE Saigon AB och äger därmed 70 % av bolaget som idag säljer LPES produkter på den svenska marknaden men innehar även de exklusiva distributionsrättigheter för LPES produkter i Europa.

ExeoTech har även förvärvat ytterligare 5 % av Saigon Natural Food Co. Ltd (”SNF”) och äger med detta 20% av bolaget som därmed blir ett intressebolag till ExeoTech. SNF upplever stark tillväxt drivet av nya kunder i kombination med att bolagets produktportfölj löpande breddas.

Ovanstående förvärv har finansierats genom att ExeoTech genomfört en riktad emission om cirka 191 miljoner aktier och som tillför ExeoTech cirka 3,1 MSEK. Emissionskursen är 0,016 kr. Efter emissionen uppgår antalet aktier i ExeoTech till 1 311 467 679.

I en kommentar säger ExeoTechs verkställande direktör Jesper Birgemo, ”Vi har arbetat hårt för att få till dessa förvärv som innebär dels ökad exponering mot verksamheten i Vietnam, dels ökad tonvikt på livsmedelsproduktion och distribution. Vår största exponering är nu mot ett antal innovativa snabbväxande livsmedelsverksamheter inom både tillverkning och distribution med egen verksamhet i Sverige, Vietnam, Kambodja, Singapore och på Nya Zeeland. Att vi nu konsoliderar LPES kommer än tydligare synliggöra den starka tillväxten och även ha en positiv påverkan på våra prognoser för innevarande år, d v s att nå en omsättning om minst 44 MSEK och positivt EBITDA, och gör att ordet minst bör understrykas.”

För mer information kontakta:
Fredrik Nygren, Styrelseordförande, fredrik.nygren@exeotech.se
Jesper Birgemo, VD/CEO, jesper.birgemo@exeotech.se
ExeoTech Invest AB (publ)
Tel 070-895 39 34

Om ExeoTech Invest
ExeoTech Invest AB (publ), (”ExeoTech”) 556536–0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall i första hand investera i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag, både noterade och onoterade, inom tillverkning, handel och logistik och med tonvikt på livsmedel.
ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN)

LPES i Vietnam blir dotterbolag – Förvärv finansieras genom riktad emission