ExeoTech implementerar den nya strategin

ExeoTech implementerar den nya strategin

ExeoTech Invest AB (publ). ExeoTech har idag avyttrat aktier i LPE International Pte Ltd, ägarbolag till La Petite Epicerie Saigon Ltd, till IndoKina Ventures AB (publ) motsvarande 5,0 % av utestående aktier. Köpeskillingen uppgår till cirka 0,4 MSEK och ger upphov till en mindre reavinst. Efter denna avyttring uppgår ExeoTechs ägande i LPE International Pte Ltd till cirka 45 %. LPE International Pte Ltd är med detta inte längre ett dotterbolag till ExeoTech utan ett intressebolag.

ExeoTech är fortsatt störste ägare med en ägarandel om cirka 45 % medan de tre grundarna tillsammans äger cirka 41 % och IndoKina Ventures AB (publ) cirka 14 %.

Nu genomförda avyttring är en del av den plan som styrelsen tagit fram för hur den nya strategin, d v s att ExeoTech skall äga minst 10 % och högst 40 % i de bolag ExeoTech investerar i jämte en driven entreprenör samt att det skall finnas tydliga incitaments program för de anställda, skall implementeras i befintliga portföljbolag.

I en kommentar säger ExeoTechs Ordförande Olle Andersson ” I samband med att den nya strategin presenterades i slutet på november sa jag att jag mycket snart skulle kunna presentera hur den nya strategin implementeras i våra befintliga bolag. Detta är nu ett första steg i att implementera den nya strategin i La Petite Epicerie Saigon och skapa de bästa möjliga förutsättningarna för lönsam och snabb tillväxt i vårt portföljbolag. Återstår att få på plats är ett transparant och tydligt incitamentsprogram för de anställda. När detta är på plats har vi enligt min uppfattning skapat förutsättningar för bästa möjliga värdetillväxt för våra aktieägare.”

KALMAR, SVERIGE, 18 december 2018

För mer information kontakta:
Olle Anderson, Verkställande Direktör, olle.anderson@exeotech.se
ExeoTech Invest AB (publ)
Tel 073-745 07 27

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
ExeoTech Pressrelease 2018-12-18.pdf

Om ExeoTech Invest

ExeoTech Invest AB (publ), (“ExeoTech”) 556536-0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra andelar i rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall skapa värdetillväxt för sina aktieägare genom att investera i en balanserad portfölj om 10 till 15 bolag. ExeoTech skall i första hand investera i rörelsedrivande bolag verksamma inom transport & logistik, livsmedel samt företa opportunistiska investeringar i bolag verksamma inom områden där kunskap, erfarenhet och nätverk inom ExeoTechs huvudverksamheter, bedöms kunna bidra positivt.

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN)

Denna information är sådan som ExeoTech Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 december 2018 kl. 09.05 CET.

 

ExeoTech implementerar den nya strategin