Kommuniké från extrastämma

 

KALMAR, SVERIGE, 9 januari 2019 –(NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ).

 

Idag har en extrastämma i ExeoTech Invest AB (publ) avhållits i Kalmar. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades samt av VD:s anförande. För mer detaljerad information kring besluten vänligen se kallelsen och förslag till beslut som finns tillgängliga på bolagets hemsida.

 

  • Stämman valde ADD+ SUBTRACT AB, en fristående medlem av BKR International, som revisionsfirma och auktoriserad revisor Börje Krafft som huvudansvarig revisor.
  • Stämma beslutade att bolagsordningen ändras så att bolagets, styrelsens säte (§ 2) ändras till Stockholm.
  • Stämman beslöt även att bolagsordningen ändras så att det tillåtna aktiekapitalet kan uppgå till lägst 1 706 250 kronor och högst 6 825 000 kronor (§ 4) och att antalet aktier kan uppgå till lägst 875 000 000 och högst 3 500 000 000 (§ 5).

ExeoTechs VD, Olle Anderson, presenterade i sitt anförande Bomars Brunn och den nya affärsplan som tagits fram för verksamheten. Han berättade även om att arbetet med att kapitalisera upp bolaget för att kunna realisera affärsplanen påbörjats och till dags datum mötts av stort intresse samt att målsättningen är att ha finansiering på plats innan sommaren så att verksamheten kan komma igång under hösten.

 

VD presenterade även La Petite Epicerie Saigons verksamhet och kunde i samband med detta även berätta att december utvecklats starkt och att inledningen av januari varit fortsatt stark.

 

Avslutningsvis meddelade VD att ny extrastämma kommer att kallas till inom kort för att besluta om en sammanläggning av aktier och att förslag till detta kommer att publiceras senast under nästkommande vecka. Vidare sa VD att avsikten är att vidta ytterligare åtgärder för att säkerställa att Bolaget så snart som möjligt blir av med den observationsnotering Bolagets aktie ha på NGM MTF.

 

Presentationsmaterialet från stämman som hänvisas till ovan finns tillgängligt på Bolagets hemsida.

 

För mer information kontakta:
Olle Anderson, Verkställande Direktör, olle.anderson@exeotech.se
ExeoTech Invest AB (publ)
Tel 073-745 07 27

Om ExeoTech Invest

ExeoTech Invest AB (publ), (”ExeoTech”) 556536–0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra andelar i rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall skapa värdetillväxt för sina aktieägare genom att investera i en balanserad portfölj om 10 till 15 bolag. ExeoTech skall i första hand investera i rörelsedrivande bolag verksamma inom transport & logistik, livsmedel samt företa opportunistiska investeringar i bolag verksamma inom områden där kunskap, erfarenhet och nätverk inom ExeoTechs huvudverksamheter, bedöms kunna bidra positivt.

 

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN)

 

Bomars
Presentation La Petite Epicerie Saigon Extra Stämma jan 2019

 

Kommuniké från extrastämma