Försäljning av Facile & Co AB

Pressrelease

ExeoTech Invest AB (publ)

Org. nr 556536 – 0954

 

Pressrelease

24 oktober 2019
(NGM MTF:ETIN)

 

Exeotech Invest AB säljer sitt innehav i Facile &Co AB

 

Styrelsen meddelade i pressrelease den 9 oktober 2019 att det skall genomföras aktiviteter för att återställa bolagets finansiella styrka, marknadens förtroende, skapa intäkter samt återskapa och bygga långsiktiga värden för våra aktieägare.

 

Styrelsen meddelade även att de bolag som ingår kommer att genomlysas snarast för att se om dom har en tillväxtpotential som förväntas samt därigenom möjlighet att bidra med likviditet och som ett långsiktigt portföljbolag. Om de inte håller måttet kan de bli föremål för avyttring.

 

Vi bedömer inte att Facile & Co AB har förutsättningar för detta varför vi beslutat att avyttra vårt innehav i bolaget.

 

Försäljningspriset uppgår till 62 500kr. I årsredovisningen för 2017 upptogs värdet av Exeotech Invests innehav i Facile & Co AB till 2 Mkr. I kommande årsredovisning för 2018 kommer värdet att skrivas ner till 62 500kr.

 

Köpare är Hans-Erik Waborg

 

För mer information kontakta:
Olle Anderson, Verkställande Direktör, olle.anderson@exeotech.se
ExeoTech Invest AB (publ)
Tel 073-745 07 27

Om ExeoTech Invest

ExeoTech Invest AB (publ), (”ExeoTech”) 556536–0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra andelar i rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall skapa värdetillväxt för sina aktieägare genom att investera i en balanserad portfölj om 10 till 15 bolag. ExeoTech skall i första hand investera i rörelsedrivande bolag verksamma inom transport & logistik, livsmedel samt företa opportunistiska investeringar i bolag verksamma inom områden där kunskap, erfarenhet och nätverk inom ExeoTechs huvudverksamheter, bedöms kunna bidra positivt.

Försäljning av Facile & Co AB