Author: ExeoTech

Kallelse till årsstämma den 28 juni 2019

Kallelse till årsstämma 2019 A Aktieägarna i ExeoTech Invest AB (publ), org.nr 556536–0954, kallas härmed till årsstämma fredagen den 28 juni 2019 kl. 10.00 , c/o Indikina Venture, Engelbrekstplan2 0,5 tr, 114 34 Stockholm. Registrering till årsstämman börjar kl. 09.30.RÄTT TILL DELTAGANDE VID ÅRSSTÄMMAN Registrering och anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 20 juni 2019, dels anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 20Läs mer

Kallelse till årsstämma den 28 juni 2019

  Kallelse till årsstämma 2019 A Aktieägarna i ExeoTech Invest AB (publ), org.nr 556536–0954, kallas härmed till årsstämma fredagen den 28 juni 2019 kl. 10.00 , c/o Indikina Venture, Engelbrekstplan2 0,5 tr, 114 34 Stockholm. Registrering till årsstämman börjar kl. 09.30RÄTT TILL DELTAGANDE VID ÅRSSTÄMMAN Registrering och anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 20 juni 2019, dels anmäla sig till bolaget senast torsdagen denLäs mer

Kallelse till extra bolagsstämma den 1 april 2019

Kallelse till extra bolagsstämma Aktieägarna i ExeoTech Invest AB (publ), org.nr 556536–0954, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 1 april 2019 på Engelbrecktsplan 2, Stockholm. Registrering till stämman börjar kl. 09.00. RÄTT TILL DELTAGANDE VID ÅRSSTÄMMAN Registrering och anmälan Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 25 mars dels anmäla sig till bolaget senast måndagen den 25 mars 2019 under adress ExeoTech Invest AB, “Stämma”, 114Läs mer